“American Staffordshire Terrier Club Belgium”
afgekort: “A.S.T.C.B.”

Schoolbergenstraat 107
3010 Kessel-Lo

Identificatienummer: 10928/95

Benaming zetel

Artikel 1. De vereniging is opgericht op 27 januari 1995, voor onbepaalde duur, onder de benaming “American Staffordshire Terrier Club Belgium”, vereniging zonder winstoogmerk, vertaling: “American Staffordshire Terrier Club België”. Zij zal verkort worden aangeduid als “A.S.T.C.B.”, v. z. w.
In de hierna volgende artikelen zal zij genoemd worden als “A.S.T.C.B.”
Het boekjaar eindigt telkens op 31 december.
De statuten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

Art.2. De A.S.T.C.B. is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.
De A.S.T.C.B. erkent de conventie van 12 februari 1928, die een herziening inhoudt van het pakt van 6 januari 1908 en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische Vereniging.
Zij verplichten zich tot navolging van alle reglementen van de K.K.U.S.H., zowel diegene in voege als diegene in de toekomst vast te stellen.
De A.S.T.C.B. verbindt er zich toe elke andere organisatie, niet erkend door K.K.U.S.H. of het F.C.I. noch moreel noch daadwerkelijk te steunen.

Maatschappelijke zetel

Art.3. De zetel van de vereniging is gevestigd in 3010 Kessel-Lo, Schoolbergenstraat 107.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

Doel

Art. 4. Het doel van de A.S.T.C.B. is de fokker en liefhebbers van de American Staffordshire Terrier te verenigen. Verder zal zij het fokken van genoemde rashonden in zijn zuiverste vorm aanmoedigen, de voorlichting van potentiële liefhebbers organiseren en op het breedste maatschappelijk vlak de behoefte en belangen van het ras waarnemen.
Hiertoe zal de A.S.T.C.B. alle mogelijke wettelijke, materiële en commerciële middelen aanwenden. Tot dit doel behoren onder andere het inrichten van tentoonstellingen, het voeren van propaganda, het inrichten van voorlichtingsvergaderingen en het organiseren van vormende activiteiten, voor zover zij niet in strijd zijn met de bepalingen van de K.K.U.S.H. Deze opsomming is niet beperkend. Om het doel omschreven in het eerste lid te bereiken, kan de vereniging alle initiatie nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken en of dit maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
De A.S.T.C.B. is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover ze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Tot het doel van de vereniging behoort eveneens het rationaal beheer en de instandhouding van het patrimonium, eigendom van de vereniging, in overeenstemming met het hoger doel waarvoor de vereniging is opgericht.

Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar mag nooit minder dan vijf bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en diegenen wiens naam is vermeld op de alfabetische ledenlijst die jaarlijks wordt neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging haar zetel heeft. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. De rechten en verplichtingen van toegetreden leden worden ingeschreven in het huishoudelijk reglement. Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
De raad van bestuur kan, onder door hem te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermenden steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

Lidgelden

Art. 5 bis. De jaarlijkse lidgelden bedragen maximum 125,- euro. Het lidgeld wordt voldaan voor het einde van de eerste maand die volgt op het statutaire jaareinde, te weten 31 december. Het bedrag ervan zal jaarlijks, afhankelijk van de economische conjunctuur door de raad van bestuur worden geëvalueerd en bepaald.

Lidmaatschap

Art. 6. Iedereen die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, kan lid worden van de A.S.T.C.B. door een aanvraag te richten tot de secretaris. Deze verzendt na de aanvraag een aansluitingsformulier dat, na invulling en ondertekening door de aanvrager, wordt voorgelegd aan de raad van bestuur. Deze aanvaardt of verwerpt de kandidatuur. In het laatste geval is ze niet verplicht haar verwerping te motiveren. Het lidmaatschap van een kynologische vereniging, niet erkend door K.K.U.S.H. of F.C.I. en het lidmaatschap van de A.S.T.C.B. zijn onverenigbaar. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege bij overlijden, bij niet-betaling van het lidgeld, bij het indienen van schriftelijk ontslag bij de secretaris.

Uitsluiting

Art. 7. Elk lid onderwerpt zich door zijn lidmaatschap aan de bepaling van de ethische code van de A.S.T.C.B., die door de raad van bestuur wordt samengesteld. Deze wordt van de inhoud hiervan in kennis gesteld, samen met een afschrift van het huishoudelijk reglement en de statuten. Ernstige inbreuken op de ethische code zullen worden beschouwd als “eerloze daden” en kunnen aanleiding geven tot uitsluiting. Dezelfde sanctie kan worden opgelegd aan de leden die de A.S.T.C.B. ernstige schade toebrengen. De uitsluiting van een lid wordt door de algemene vergadering uitgesproken met tweederde meerderheid nadat het lid werd gehoord en de nodige inlichtingen heeft verstrekt. Belanghebbende zal hiertoe, volgens de modaliteiten van het huishoudelijk reglement via een aangetekend schrijven worden uitgenodigd.

Recht op beroep

Art. 8. Elk lid getroffen door een strafbepaling, waarvan de uitwerking zich beperkt tot het niveau van de A.S.T.C.B. heeft wanneer hij of zij meent te zijn behandeld op een wijze strijdig met de statuten, recht op een hoger beroep bij de kynologische raad. Hij of zij heeft eveneens recht op beroep bij dezelfde instantie, zodra de A.S.T.C.B. een strafbepaling uitbreidt tot het niveau van de K.K.U.S.H.

Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste vijf en ten hoogste negen bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur van zes jaar. Om de twee jaar is 1/3 van de raad van bestuur herverkiesbaar. Als overgangsmaatregel zal 1/3 van de bestuurders, waaronder de voorzitter nu slechts verkozen worden voor twee jaar en een ander derde waaronder de ondervoorzitter en de penningmeester slechts voor vier jaar. Tussentijds benoemde bestuurders worden slechts benoemd voor de rest van de duur van het mandaat.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penning-meester en elke andere functie die voor de goede werking van de v.z.w. noodzakelijk is.
De taak van de bestuurders wordt bij het huishoudelijk reglement bepaald.
Indien het aantal bestuurders is teruggevallen, dan blijven de uittredende bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien. De raad van bestuur vergadert volgens de modaliteiten van het huishoudelijk reglement.

Art. 10. Elke nieuwe kandidaat moet zijn kandidatuur schriftelijk stellen voor 15 januari van elk jaar. De kandidaten dienen minstens één jaar lid te van de A.S.T.C.B. te zijn.

Art. 11. De A.S.T.C.B. is niet aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door leden zonder de schriftelijke goedkeuring van de raad van bestuur.

Art. 12. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht over het beheer van de A.S.T.C.B. en de verwezenlijking van haar doelstellingen. Alles wat niet uitdrukkelijk volgens de statuten en het huishoudelijk reglement of de vigerende wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk wordt bepaald en niet is voorbehouden aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheden van de raad van bestuur.
Onvoorziene gebeurtenissen die niet door de huidige statuten en / of het huishoudelijk reglement worden gedekt, zullen door de raad van bestuur naar best vermogen worden behandeld.

Jaarlijkse algemene vergadering

Art. 13.De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.
De uitnodigingen tot de algemene vergadering dienen ten minste vijftien dagen op voorhand aan de leden te worden verzonden. De uitnodigingen bevatten de dagorde, het verslag van de secretaris, het verslag van de voorzitter, het verslag van de fokcommissaris en het financieel verslag van de penningmeester.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, en bij diensafwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

Buitengewone algemene vergadering

Art. 14. Een bijzondere algemene vergadering heeft plaats telkens de raad van bestuur het noodzakelijk acht of indien minstens één vijfde van de leden hiertoe een aangetekende, gemotiveerde, schriftelijke aanvraag richt tot de secretaris die deze voorlegt aan de raad van bestuur. De bijzondere algemene vergadering wordt uitgeschreven binnen de maand volgend op dit verzoek.

Art. 15. Elk lid heeft het recht moties te laten bespreken op de jaarlijkse algemene vergadering. Hiertoe richt hij voor het begin van de maand december die de algemene vergadering onmiddellijk voorafgaat, een schriftelijk aangetekend verzoek aan de secretaris die het zal voorleggen aan de raad van bestuur. Deze zal het op de dagorde van de algemene vergadering plaatsen.
Het belanghebbende lid zal dan de nodige tijd krijgen om op de algemene vergadering zijn motie of voorstel in te leiden, waarna de algemene vergadering, na eventuele bespreking en bij stemming, al dan niet tot goedkeuring zal overgaan.

Art. 16. De algemene vergadering is samengesteld uit de effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Stemming over personen gebeurt in het geheim. Over zaken gebeurt dit bij handopsteking.
Behalve in de gevallen waar de wet of de statuten het andere voorzien, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met de helft van de geldig uitgebrachte stemmen plus één.

Art. 17. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen ongeacht het aantal aanwezigen. Een door deze tweede vergadering genomen besluit tot wijziging van de statuten zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van stemmen worden besloten.

Art. 18. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen der statuten vereist. Indien de A.S.T.C.B. ontbonden wordt, is de algemene vergadering gehouden het netto actief te bestemmen ten voordele van de K.K.U.S.H.
Indien de K.K.U.S.H. op het moment van de bestemming van het netto actief vermogen niet of niet meer blijkt te bestaan of indien ook zij de bestemming niet aanvaardt, zal een bestemming gegeven worden aan het vermogen die zoveel mogelijk aanleunt bij het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.

Art. 19. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de raad van bestuur en regelt alle zaken waarin de statuten niet zijn voorzien. Het mag geen tegenstrijdigheden bevatten met de statuten.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen van het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.